Sorry, uw browser ondersteunt geen JavaScript!

Privacybeleid

Huis > Privacybeleid

I. Speciale mededelingen


1. Om de voordelen en rechten van de Klant te waarborgen, moet de Klant de bepalingen hierin zorgvuldig lezen voordat hij zich registreert en Al ons IoT-platform en bijbehorende services ("Services") gebruikt. Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") is een wettelijke overeenkomst ("Overeenkomst") en wordt van kracht wanneer de Klant op "Ik ga akkoord" klikt of een service op ons IoT-systeem begint te gebruiken. De klant moet een persoon zijn met volledige strafrechtelijke verantwoordelijkheid, de klant mag bijvoorbeeld niet minderjarig zijn. De klant heeft de wettelijke rechten om het bedrijf te vertegenwoordigen wanneer hij/zij akkoord gaat met de voorwaarden namens het bedrijf waarvoor hij/zij werkt.
2. Wanneer gehele of een deel van de Voorwaarden is uitgesloten in een staat of regio waar de Klant toe behoort, zal de Klant het gebruik van de Site voor controle onmiddellijk stopzetten.

II. Verplichtingen


(A) Verplichtingen van DeviceBit (Engels merk voor Beijing Lewei IoT Technologies Co.,Ltd)
1. DeviceBit zorgt voor service en overleg en is verantwoordelijk voor het oplossen van eventuele problemen die zich voordoen tijdens het gebruik van ons IoT-systeem door de Klant;
2. Wanneer diensten niet beschikbaar zijn voor de Klant als gevolg van een storing van het monitoringplatform, zal DeviceBit de problemen actief en serieus oplossen.

(B) Verplichtingen van de klant
1. Klant zal zich strikt houden aan de beheer- en servicevoorschriften van DeviceBit;
2. De klant zal aan DeviceBit authentieke informatie verstrekken, inclusief e-mailadres, serienummer van uw apparaten, dataloggers, meters enz. De klant is aansprakelijk voor onjuiste of niet-authentieke informatie;
3. De klant zal de inhoud van ons IoT-systeem niet verzenden, kopiëren, onderscheppen, ermee knoeien of anderszins gebruiken, of afgeleide producten produceren die verband houden met dergelijke inhoud;
4. De klant zal de gebruikers-ID en het wachtwoord die worden gebruikt voor het monitoringplatform naar behoren bewaren en draagt alle verliezen en aansprakelijkheden als gevolg van het onjuist bewaren en gebruiken van de gebruikers-ID en het wachtwoord door de klant, een derde partij die door de klant is geautoriseerd of een derde partij die niet is geautoriseerd door Klant. De klant zal DeviceBit onmiddellijk op de hoogte stellen zodra een onbevoegde derde partij het account van de klant gebruikt of het account openbaar wordt gemaakt.

III. Eigendom


1. Klant is eigenaar van alle gegevens van eigen account. De klant staat DeviceBit toe om dergelijke gegevens te gebruiken voor het leveren van diensten aan de klant. DeviceBit kan, met het oog op het leveren van diensten aan de Klant, of zoals vereist door de overheid of toezichthoudende organisaties, de gegevens van de Klant vrijgeven.
2. DeviceBit heeft alle rechten op de inhoud van het systeem voor bewaking op afstand, inclusief maar niet beperkt tot teksten, software, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, enz.; alle inhoud van e-mails; en andere informatie die aan de Klant is verstrekt. Alle voornoemde inhoud wordt beschermd door relevante wetten, waaronder auteursrecht, handelsmerk, label en andere eigendomsrechten.
3. Beperking van toestemming: DeviceBit verleent de Klant een beperkt, herroepbaar, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar gebruiksrecht binnen een geldige periode. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk toegestaan, mag de Klant DeviceBit op geen enkele manier of voor enig doel gebruiken. Klant zal niet:
1) De inhoud van DeviceBit verzenden, kopiëren, onderscheppen, ermee knoeien of anderszins gebruiken, of afgeleide producten produceren die verband houden met dergelijke inhoud;
2) de Services doorverkopen of in sublicentie geven;
3) Gedraag je als een inbreuk op het patent van DeviceBit of andere intellectuele eigendomsrechten.
4. DeviceBit is eigenaar van alle door de Klant verstrekte voorstellen, inclusief vertrouwelijke voorstellen. DeviceBit heeft het recht om dergelijke voorstellen zonder enige beperking en beperking te gebruiken. Klant mag de aan DeviceBit verstrekte voorstellen niet intrekken.

IV. Servicevoorschriften


1. De klant moet de authenticiteit garanderen van de informatie die is verstrekt voor het registreren van het account van een van onze IoT-systemen, en de informatie moet onmiddellijk worden bijgewerkt wanneer zich een wijziging voordoet. DeviceBit is niet verantwoordelijk voor eventuele monitoringstoringen, abnormale gegevens of analysefouten als gevolg van onnauwkeurige informatie die door de Klant is verstrekt. De klant draagt alle daaruit voortvloeiende juridische of economische geschillen.
2. Klant zal het account en wachtwoord niet aan anderen overdragen of uitlenen. Indien wordt vastgesteld dat het account door anderen illegaal wordt gebruikt, dient de Klant DeviceBit onmiddellijk op de hoogte te stellen. DeviceBit draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het illegale gebruik van account en wachtwoord door anderen als gevolg van een hacker of nalatigheid van de klant.
3. De klant zal de volgende principes naleven voor het gebruik van DeviceBit:
3.1 Voldoen aan gerelateerde wet- en regelgeving;
3.2 Alle netwerkprotocollen, bepalingen en procedures met betrekking tot webservices naleven;
3.3 Zal geen van onze IoT-systemen gebruiken voor illegale doeleinden;
3.4 Zal op geen enkele manier een van onze IoT-systemen gebruiken om kwetsende, beledigende of obscene informatie of andere illegale informatie te uploaden, plaatsen of verspreiden. De klant neemt als enige de volledige verantwoordelijkheid voor de geüploade informatie;
3.5 Zal geen inbreuk maken op de octrooirechten, auteursrechten, merkrechten, reputatierechten of andere wettelijke rechten van derden.
4. De klant zorgt ervoor dat een van onze IoT-systemen niet wordt vervolgd door een derde partij vanwege het product of de dienst van de klant;
5. Informatie verkregen uit een van onze IoT-systemen zal worden gebruikt voor referentie en analyse door de Klant, en zal niet worden gebruikt voor arbitrage of bewijs in een rechtszaak.

V. Privacybeleid


1. DeviceBit garandeert geen informatie die door een enkele klant is geregistreerd of vertrouwelijke informatie die door de klant in het systeem is opgeslagen tijdens het gebruik van DeviceBit, openbaar te maken of aan derden te verstrekken, behalve in de volgende situaties:
1.1 Uitdrukkelijk vooraf geautoriseerd door Klant;
1.2 Vereist door gerelateerde wet- en regelgeving;
1.3 Vereist door gerelateerde overheids- en toezichtafdelingen;
1.4 Om de voordelen van het publiek en de samenleving te beschermen;
1.5 Ter bescherming van de wettelijke rechten en voordelen van DeviceBit.
2. DeviceBit kan samenwerken met een derde partij om netwerkdiensten aan de Klant te leveren. Onder dergelijke omstandigheden en wanneer de derde partij ermee instemt dezelfde verantwoordelijkheid te nemen als DeviceBit voor de bescherming van de privacy van de klant, heeft DeviceBit het recht om de informatie van de klant aan een dergelijke derde partij te verstrekken.
3. Zonder de vertrouwelijke informatie van een enkele klant te onthullen, heeft DeviceBit het recht om de volledige gebruikersdatabase te analyseren en commercieel gebruik te maken van de gebruikersdatabase.
4. Tijdens DeviceBit-registratie kunnen de systeemprestaties worden gecontroleerd door de fabrikanten/distributeurs/installateurs om ervoor te zorgen dat het systeem correct werkt.
5. Alle persoonlijke informatie is optioneel in te vullen in een van onze IoT-systemen, behorend tot het vrijwillige gedrag van klanten.

VI. Disclaimer van aansprakelijkheid


1. DeviceBit is beperkt aansprakelijk voor de nauwkeurigheid en integriteit van de verstrekte informatie en gegevens. DeviceBit aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor onjuiste informatie en gegevens als gevolg van overtreding van regelgeving door de Klant.
2. DeviceBit is niet verantwoordelijk voor onderbreking van de netwerkservice of enig ander defect als gevolg van overmacht of enige andere oorzaak buiten haar controle. DeviceBit zal zich inspannen om de verliezen en gevolgen voor de Klant tot een minimum te beperken.
3. Wanneer informatie en gegevens niet op tijd en nauwkeurig worden weergegeven vanwege het kwaliteitsprobleem van het product dat door DeviceBit is geleverd of een storing van de DeviceBit-server, zal DeviceBit het probleem actief en serieus oplossen. Met betrekking tot de bewakingsonderbreking zal de Klant, behalve voor onderhoud of vervanging, geen eisen eisen, inclusief maar niet beperkt tot rechtszaken of economische compensaties, enz.
4. DeviceBit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of compensatie voor verliezen als gevolg van het gebruik van informatie die wordt weergegeven op DeviceBit en/of onjuiste of onvolledige informatie die wordt weergegeven op een van onze IoT-systemen, als er geen bewijs kan worden geleverd om opzet of grove nalatigheid van DeviceBit.

VII. Serviceonderbreking


1. Oorzaken van serviceonderbreking
(a) DeviceBit zal al ons IoT-systeem of de bijbehorende apparatuur regelmatig of onregelmatig inspecteren of onderhouden, wanneer de service gedurende een redelijke periode kan worden onderbroken. DeviceBit zal onder dergelijke omstandigheden geen enkele verantwoordelijkheid nemen, maar zal de Klant zo veel mogelijk vooraf informeren;
(b) Onderbreking van de netwerkservice als gevolg van overmacht of oorzaken buiten de controle van DeviceBit;
(c) niet-authentieke persoonlijke informatie verstrekt door de klant;
(d) schending van de servicevoorschriften hierin door de klant;
2. Effect van serviceonderbreking
(a) Klant zal geen toegang hebben tot of gebruik kunnen maken van de inhoud van het monitoringsysteem;
(b) Tijdens de onderbrekingsperiode bewaart DeviceBit alle accounts en bijbehorende gegevens van de Klant.

VIII. Geschillen en toepasselijke wetten


1. Geschillen die ontstaan tijdens de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden opgelost na vriendschappelijke onderhandelingen tussen beide partijen.
2. Als het geschil niet kan worden opgelost na onderhandeling, dien dan een klacht in bij de plaatselijke rechtbank waar DeviceBit is gevestigd.


Top